Izvēlne

Pieņemamās lietošanas politika

Šo tīmekļa vietni www.aldaris.lv (turpmāk — vietne) pārvalda Akciju sabiedrība “Aldaris” (turpmāk — mēs, mūs, mūsu).  Šajā pieņemamās lietošanas politikā ir izklāstīti starp jums un mums spēkā esošie noteikumi, saskaņā ar kuriem jūs varat piekļūt mūsu vietnei. Pieņemamās lietošanas politika attiecas uz visiem mūsu vietnes lietotājiem un apmeklētājiem.

Lietojot mūsu vietni, jūs pieņemat un piekrītat ievērot visus noteikumus, kas izklāstīti šajā pieņemamās lietošanas politikā, kas papildina mūsu lietošanas noteikumus, privātuma politiku un sīkdatņu politiku

Mūsu uzņēmums ir reģistrēts Latvijas Republikā ar reģistrācijas numuru 40003073627. Uzņēmuma juridiskā adrese ir Tvaika iela 44, Rīga, LV-1005. Laiku pa laikam mūsu mātesuzņēmums var izmantot mūsu vietni vai papildināt to.

Aizliegtie pielietojumi

Mūsu vietni atļauts izmantot tikai likumīgiem mērķiem.  Mūsu vietni nav atļauts izmantot:

 • pārkāpjot piemērojamos vietējos, valsts vai starptautiskos tiesību aktus vai regulējumu;
 • nelikumīgā vai krāpnieciskā veidā vai tādā, kam ir nelikumīgs vai krāpniecisks nolūks vai sekas.
 • Nolūkā jebkādā veidā kaitēt vai mēģināt kaitēt nepilngadīgām personām;
 • mūsu satura standartiem (sk. zemāk) neatbilstošu materiālu nosūtīšanai, apzinātai saņemšanai, augšupielādēšanai, lejupielādēšanai, lietošanai vai atkārtotai izmantošanai;
 • nelūgtu vai neatļautu reklāmas vai veicināšanas materiālu vai cita veida līdzīgu uzstājīgu materiālu (surogātpasta) pārsūtīšanai vai nosūtīšanas organizēšanai;
 • tādu datu apzinātai pārsūtīšanai vai tādu materiālu nosūtīšanai vai augšupielādēšanai, kas satur datorvīrusus, trojas zirgus, tārpus, laika bumbas, taustiņspiedienu reģistrētājus, spiegprogrammatūru, reklāmprogrammatūru vai citas kaitējošas programmas vai līdzīgus datorkodus, kas izstrādāti ar mērķi kaitēt datorprogrammu vai datortehnikas darbībai.

Jūs arī piekrītat:

 • nereproducēt, nepavairot, nekopēt un nepārdot tālāk jebkuru mūsu vietnes daļu, pārkāpjot mūsu lietošanas noteikumu normas.
 • nepiekļūt, bez atļaujas netraucēt, nebojāt un neapturēt:
 • nevienu no mūsu vietnes daļām;
 • iekārtas vai tīklu, kurā glabājas mūsu vietne;
 • programmatūru, kuru izmanto mūsu vietnes darbības nodrošināšanai, vai
 • iekārtas, tīklu vai programmatūru, kas pieder vai ko izmanto trešās personas;

nekoplietot mūsu vietnē pieejamo saturu ar personām, kuras nav sasniegušas atļauto vecumu, kad viņu dzīvesvietas valstī var sākt lietot alkoholu.

Interaktīvie pakalpojumi

Laiku pa laikam mēs varam mūsu vietnē sniegt interaktīvus pakalpojumus, tostarp, bet ne tikai:

 • tērzētavas,
 • ziņojumdēļus,
 • konkursus. 

Interaktīvie pakalpojumi

Gadījumā, ja mēs sniedzam interaktīvus pakalpojumus, mēs jums sniegsim skaidru informāciju par sniegtā pakalpojuma veidu, par to, vai tas tiek uzraudzīts, un izmantoto uzraudzības veidu (tostarp, vai to uzrauga cilvēks vai ierīce).

Mēs darīsim visu iespējamo, lai izvērtētu visus iespējamos trešo personu radītos riskus lietotājiem, kad tie izmanto jebkuru no mūsu vietnēs sniegtajiem interaktīvajiem pakalpojumiem, un katrā gadījumā atsevišķi mēs izlemsim, vai konkrētajam pakalpojumam ir nepieciešama uzraudzība (tostarp kāda veida uzraudzība), ņemot vērā šo riskus. Tomēr mums nav pienākuma pārraudzīt, novērot vai uzraudzīt interaktīvos pakalpojumus, ko mēs sniedzam mūsu vietnē, un mēs nepārprotami neuzņemamies atbildību par zaudējumiem vai kaitējumu, kas lietotājam radies interaktīvo pakalpojumu lietošanas rezultātā, pārkāpjot mūsu satura standartus, neatkarīgi no tā, vai pakalpojums ir uzraudzīts vai nav.

Ja mēs nodrošinām uzraudzītu interaktīvo pakalpojumu, mēs parasti nodrošinām lietotājiem iespējas sazināties ar moderatoru gadījumos, ja lietotājam ir radušies jautājumi vai grūtības.

Satura standarti

Turpinājumā uzskaitītie satura standarti attiecas uz ikvienu un visiem materiāliem, kurus lietotājs pievieno mūsu vietnē (turpmāk — pievienotie materiāli) un ar to saistītajos interaktīvajos pakalpojumos.

Jums ir jāievēro šie standarti. Standarti attiecas uz visām pievienoto materiālu daļām, kā arī uz materiāliem kopumā, un tie papildina visus noteikumus vai prasības, ar ko lietotājs tiek iepazīstināts materiālu iesniegšanas brīdī.

Pievienotajiem materiāliem ir:

 • jābūt precīziem (ja tie attiecas uz faktiem),
 • jābūt pienācīgi pamatotiem (ja tie pauž nostāju),
 • jāatbilst Latvijas Republikā un jebkurā citā valstī, kurā tie tiek publicēti, piemērojamiem tiesību aktiem.

Pievienotie materiāli nedrīkst:

 • saturēt personu apmelojošus materiālus,
 • saturēt aizvainojošus, uzbrūkošus, naidpilnus vai musinošus materiālus,
 • popularizēt seksuāla rakstura materiālus,
 • popularizēt vardarbību,
 • popularizēt diskrimināciju pēc rases, dzimuma, reliģiskās pārliecības, etniskās piederības, invaliditātes, seksuālās orientācijas vai vecuma,
 • popularizēt alkoholisko dzērienu bezatbildīgu patēriņu un apiešanos ar tiem,
 • pārkāpt citu personu autortiesības, datubāzu tiesības vai preču zīmes,
 • maldināt personas,
 • būt sagatavoti, pārkāpjot juridisku pienākumu pret kādu trešo personu, piemēram, līgumā noteiktu pienākumu vai paļāvības pienākumu,
 • popularizēt nelikumīgas darbības,
 • apdraudēt, ļaunprātīgi izmantot vai aizskart citu personu privātumu, vai radīt apgrūtinājumu, neērtības vai nevajadzīgas bažas,
 • iespaidot, apbēdināt, mulsināt, satraukt vai kaitināt personas,
 • izmantot, lai uzdotos par citu personu, vai viltotu savu identitāti vai saistību ar kādu personu,
 • radīt priekšstatu, ka tie ir mūsu izstrādāti materiāli, ja tas tā nav,
 • atbalstīt, popularizēt vai palīdzēt veikt nelikumīgas darbības, piemēram (minot tikai kā piemēru), pārkāpt autortiesības vai neatbilstoši izmantot datoru.

Apturēšana un izbeigšana

Tikai un vienīgi pēc saviem ieskatiem mēs noteiksim, vai lietojot mūsu vietni, esat pārkāpis šo pieņemamās izmantošanas politiku.  Ja tiks konstatēts politikas pārkāpums, mēs rīkosimies, kā uzskatām par atbilstošu. 

Šīs pieņemamās lietošanas politikas neievērošana ir būtisks lietošanas noteikumu, saskaņā ar kuriem jums tiek dota atļauja lietot mūsu vietni, pārkāpums, un par šādu pārkāpumu mēs varam noteikt visas vai atsevišķas šādas sankcijas:

 • tūlītēja vietnes lietošanas tiesību pagaidu vai beztermiņa atcelšana,
 • tūlītēja jūsu publicēto vai vietnē augšupielādēto materiālu pagaidu vai beztermiņa izņemšana,
 • brīdinājuma izteikšana jums,
 • tiesvedības uzsākšana pret jums, lai piedzītu visus izdevumus uz kompensācijas pamata (tostarp, bet ne tikai saprātīgus administratīvos un tiesāšanās izdevumus), kas radušies pārkāpuma dēļ,
 • turpmākas prasības celšana pret jums,
 • informācijas sniegšana tiesībaizsardzības iestādēm tādā apmērā, kādu mēs uzskatām par nepieciešamu.

Mēs neuzņemamies atbildību par rīcību, kas veikta, reaģējot uz pieņemamās lietošanas politikas pārkāpumiem.  Šajā politikā nav uzskaitīti visi iespējamie atbildes pasākumi, un mēs varam veikt jebkādus citus pasākumus, ko uzskatām par atbilstīgiem.

Izmaiņas pieņemamās lietošanas politikā

Mēs varam pārskatīt pieņemamās lietošanas politiku jebkurā laikā, veicot izmaiņas šajā lapā. Iesakām ik pa laikam pārskatīt šo lapu un iepazīties ar mūsu veiktajām izmaiņām, jo tās jums ir juridiski saistošas. Dažus no pieņemamās lietošanas politikas noteikumiem var aizstāt citur mūsu vietnē publicēti noteikumi vai paziņojumi.

Atjaunināts 2018. gada maijā.